EM-Technics - Service en gereedschap
Beaumont online catalogus
Naar Blickle
Naar Klingspor
Naar Motip catalogus
NEN-3140 keuren
Keuren van kranen en takels
Technische ondersteuning
Onderdelen handgereedschappen
Privacy
Contact

EM-Technics

Algemene voorwaarden


Privacy

verklaring

PRIVACY POLICYgraphic

EM-Technics  exploiteert deze website (de "Websites Toolspot.nl, online-gereedschap-winkel.nl, EM-Technics.nl, gereedschapzoeker.nl") namens zichzelf en haar dochtervennootschappen (waarnaar hieronder gezamenlijk wordt verwezen met de woorden "EM-Technics", "wij", "ons” of “onze"). EM-Technics erkent het belang van bescherming van persoonsgegevens van haar klanten. De onderstaande privacybeginselen geven aan welke inspanningen EM-Technics  verricht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen en de gebruikers van de Website tegelijkertijd de best mogelijke dienstverlening te bieden.

We behandelen uw persoonlijke gegevens met het grootsmogelijke respect.

Er worden op verschillende plekken binnen de Website persoonsgegevens verzameld, onder meer wanneer u bestellingen plaatst, zich aanmeldt voor een e-mail berichtenservice of voor andere informatie die via de Website wordt aangeboden. Voorts analyseren we geregeld hoe bezoekers van onze Website deze gebruiken om zodoende een beter beeld te krijgen hoe de Website gebruikt wordt waardoor we in staat zijn verbeteringen aan te brengen. De informatie die we hiervoor verzamelen wordt alleen beoordeeld op het totale beeld en dus niet op klantniveau. Deze analyses zullen in rapporten verwerkt worden, maar hier zal geen individuele of persoonlijke informatie te herkennen zijn.

Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en uitsluitend voor het door ons aan u opgegeven doel, alsmede voor overige wettelijke doeleinden zoals toegestaan krachtens de WBP. Wij bewaren die persoonsgegevens slechts zo lang als voor het beoogde gebruik noodzakelijk is. Wanneer u een bestelling plaatst of zich aanmeldt voor een informatiedienst kunnen wij de persoonsgegevens die u daarbij opgeeft met name gebruiken om: 1. betalingen te innen en uw bestelling af te handelen; 2. u na de aankoop van een product per e-mail op de hoogte te houden over soortgelijke producten, speciale aanbiedingen en nieuwe diensten, doch uitsluitend indien u hebt aangegeven daar prijs op te stellen; 3. om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Wij hanteren speciale beveiligingsnormen en -procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen tot gegevens over onze klanten. De server van EM-Technics zijn met passwords beschermd. Alle velden die persoonlijk informatie bevatten zijn beveiligd met procedures en passwords. De informatie op onze Website is beschermd met een beveiligd protocol. Firewalls worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot onze server te voorkomen. De servers zelf zijn ondergebracht op een beveiligde locatie.

EM-Technics zal persoonsgegevens nimmer bekendmaken aan derden buiten EM-Technics. en zijn transporteurs. Uw persoonsgegevens worden door ons nimmer aan derden buiten de Europese Economische Ruimte verzonden.

'Cookies' zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand van deze cookies kan EM-Technics  bepaalde voorkeuren vaststellen van de bezoekers aan de Website. Wanneer u de Website opnieuw raadpleegt, herkent de server van EM-Technics de cookie en ontvangen wij informatie over uw eerdere bezoeken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op de automatische aanmaak van cookies. Als u echter geen cookies van de Website wenst te ontvangen kunt u de instellingen van uw browser overeenkomstig wijzigen. Ook in dat geval kunt u gewoon van de Website gebruik blijven maken.

Wij streven ernaar dat de gegevens die wij over onze klanten aanhouden juist, actueel en volledig zijn. Wij bieden onze klanten derhalve de mogelijkheid om hun gegevens, na aanmelding en inloggen op de Website, zelf in te zien en te wijzigen via de knop “Gegevens wijzigen”.

Mogelijk wenst u niet langer informatie van EM-Technics te ontvangen. Dit kan betekenen dat u verstoken blijft van informatie over producten of diensten die van belang voor u kunnen zijn. Desalniettemin respecteren wij in voorkomende gevallen de wens van onze relaties om niet rechtstreeks te worden geïnformeerd over promoties of nieuwe producten. Stuur uw verzoek s.v.p. naar Info@em-technics.nl

Juli 2013


ALGEMENE VOOWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EM-Technics (gereedsch@pwinkel)

graphic

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

Consument: natuurlijk persoon die Producten van EM-Technics koopt voor privé-gebruik.

Klant: natuurlijke of rechtspersoon die Producten van EM-Technics koopt.

Internetsite: de website www.EM-Technics;Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in Euro's, exclusief vervoerskosten, exclusief 21% BTW.

Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover EM-Technics verbindt.

EM-Technics: EM-Technics., statutair gevestigd te 5281 RP Boxtel, Van Salmstraat 111, KvK Eindhoven nr. 17217080 (correspondentieadres: Van Salmstraat 111, 5281 RP,  Boxtel of gereedsch@pwinkel.nl

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Totstandkoming overeenkomst

Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen.

EM-Technics aanvaardt dit aanbod onder deze voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling.

Offertes van EM-Technics zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum.

Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. EM-Technics garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Kosten en Prijswijzigingen

De hoogte van de bezorgkosten staat op de website of in de catalogus vermeld of wordt in het distributiecentrum kenbaar gemaakt.

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door EM-Technics in de prijs van de producten worden doorberekend.

Betaling

Klanten die Producten bestellen bij EM-Technics betalen voorafgaand aan de levering van de Producten.

Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die EM-Technics als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

In geval van niet-tijdige betaling is EM-Technics bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten.

Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

Levering en leveringstijd

Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland en België plaats.

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft EM-Technics ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te leveren. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal EM-Technics voor zover de situatie het toelaat er  alles aan doen om op een zo kort mogelijke termijn te leveren.

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant.

EM-Technics  behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

Eigendom en risico

De eigendom van Producten gaat over op het moment dat EM-Technics volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

Afwijzen en bedenktijd

Niet-Consumenten mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomen binnen 14 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 14 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.  Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade en gebruiksporen te worden geretourneerd. Door niet-consument bestelde artikelen kunnen niet geannuleerd worden.  Bij bestellingen door niet-consumenten wordt er van uitgegaan dat zij op de hoogte zijn van de specificaties en gebruikersdoel van het product.

Consumenten mogen de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden. EM-Technics  mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De Prijs en eventuele andere door de Consumenten betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

Alle rechten in verband met gebreken van een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan EM-Technics heeft meegedeeld.

Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan.

Overmacht

In geval van overmacht is EM-Technics niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communica-tiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite.

Persoonsgegevens

EM-Technics zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De Internetsite bevat een uitgebreide Privacy Policy.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een door EM-Technics aangewezen burgerlijke rechter  is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.